Latest

ရခိုင္ျပည္နယ္္ ရေသ့ေတာင္္ၿမိဳ႕နယ္္ရွိ သဇင္ၿမိဳင္္ ရဲကင္္းစခန္းအား AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ ဝင္္တိုက္္သျဖင့္ ရဲတပ္္ဖြဲ႕ဝင္္ (၁၀)ဦးႏွင့္ အရပ္္သား (၃)ဦး ေပ်ာက္္ဆုံး

ရခိုင္ျပည္္နယ္္ ၊ ရေသ့ေတာင္္ ၿမိဳ႕နယ္္ရွိ သဇင္္ၿမိဳင္္ ရဲကင္း စခန္းအားAA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က ေမ (၂၉) ရက္ နံနက္္အ ေစာပိုင္း က အင္္အား အလုံး အရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္္ တိုက္္ခိုက္္ ခဲ့သျဖင့္ ရဲတပ္္ဖြဲ႕ဝင္္ (၁၀)ဦး၊ မိသားစုဝင္္ (၃)ဦး (ကေလး (၁) ဦးအပါ)တို႔ ေပ်ာက္္ဆုံး
Read More

ပါကစၥတန္္္မွ ေလ့က်င့္္ သင္ၾကားေပးခံထားရသည့္္ သူလၽွိုခိုတစ္ေကာင္္ကို အိႏၵိယက ဖမ္းမိထား

ပါကစၥတန္္ မွ သူလၽွို အျဖစ္ ေလ့က်င့္္ သင္ၾကားေပး ခံထားရသည့္ ခိုတစ္ေကာင္္ ကို ဖမ္းမိထားေၾကာင္း အိႏၵိယ အစိုးရအရာရွိမ်ား က ေျပာ ဆိုခဲ့သည္။အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္္ တို႔က ပိုင္းျခား ကာ ထိန္းခ်ဳပ္္ ထားသည့္ ကက္္ရွ္္မီးယားရွိ နိုင္ငံတကာ နယ္္စပ္္ အနီး မန္ယာရီ၌ ေက်းရြာ သားမ်ားက
Read More

(28.5.2020)ရက္ေန႔ COVID 19 လူနာသစ္္ မေတြ႕ရွိ  ေရာဂါ ကင္းစင္္သူ (၁၂၆) ဦးရွိ၊ (၁၁၈)ဦး ေဆးရုံမွဆင္းခြင့္ရ

(COVID 19)ေရာဂါ ကင္းစင္္သူ (၁၂၆)ဦး အနက္္ (၁၁၈)ဦး ေဆးရုံမွ ဆင္းခြင့္္ရ ၿပီး အတည္ျပဳ လူနာ သစ္ မ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ေမ (၂၈)ရက္္ ည (၈)နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္္ အရ ေမ (၂၈)ရက္္
Read More

ဇြန္္လ (၁)ရက္္ေန႔မွစၿပီး Covid 19ေရာဂါမျပန႔္ပြားေရး အတြက္္ ခ်မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္္ခ်က္္ အခ်ိဳ႕ကို  ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္္ ေျပာၾကား

ေရာဂါ မျပန႔္ပြားေရး အတြက္ ခ်ထားေသာ သတ္္မွတ္္ခ်က္္ အခ်ိဳ႕ကို ဇြန္္လ (၁)ရက္္မွစၿပီး ေျဖ ေလွ်ာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္္ ၏ အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ က ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္္ စာမ် က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္္။”ေမလ(၃၁)ေန႔အထိ ေရာဂါမပ်ံ႕ ပြားေရးအ တြက္ ခ်ထား တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔ကစၿပီး
Read More

အေမရိကန္္ႏိုင္ငံတြင္ (Covid 19)ဗိုင္းရပ္္စ္္ေၾကာင့္္ ေသဆုံးသူ သိန္းဂဏန္းေက်ာ္္္လာခဲ့ၿပီ

အေမရိကန္္ ႏိုင္ငံ၌ေလးလ မျပည့္မီကာလအတြင္း Covid 19ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္ လာၿပီးယင္း ကိန္းဂဏန္းမွာ ဗီယက္နမ္စစ္္ပြဲ ကာလအတြင္း ေသဆုံးခဲ့သည့္ ႏိုင္္ငံသားဦးေရ ထက္ႏွစ္္ဆ နီးပါးျဖစ္္သည္္။ အေမရိကန္္ ႏိုင္္ငံ၌ေဖေဖာ္ဝါရီ(၆)ရက္က ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္္ ဆက္စပ္ၿပီးလူေသဆုံးမႈစတင္ခဲ့ခ်ိန္မွ စ၍ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ် လူ(၉၀၀) ႏႈန္းေသ ဆုံး ေနၿပီးဂြၽန္ေဟာ့ပ္ကင္းတကၠသိုလ္၏ ယမန္ေန႔ညေနပိုင္းကထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေသဆုံးသူေပါင္း ၁၀၀,၄၁၁ ဦး
Read More

ဇြန္္လ (၁၃)ရက္္ေန႔တြင္ အေျခခံပ ညာအတန္္းမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကို  ထုတ္ျပန္မည္္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ဒု ညႊန္ခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

(COVID 19) ေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းထား ရသည့္ အေျခခံ ပညာအတန္း မ်ား၏ ေအာင္္စာရင္း ကို ဇြန္္လ( ၁၃)ရက္္ တြင္္ ထုတ္္ ျပန္္ မည္္ဟု အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္္ ေဒါက္တာ တင္္ေမာင္ဝင္း က ေျပာသည္္။‘‘ေက်ာင္းတြင္းစစ္စာေမးပြဲ ေတြနဲ႔ စတုတၳ တန္း၊
Read More

ၿဗိတိန္္နိုင္ငံ လန္္ဒန္္ၿမိဳ႕ အေအးခန္းကုန္္ကားအတြင္း ဗီယက္နမ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူ လူအစုအျပဳံလိုက္္ ေသဆုံးမႈ နိုင္ငံ ႏွစ္ခုမွ လူ (၃၀)ခန႔္္ ကို ဖမ္းဆီးလိုက္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္္က ၿဗိတိန္္ နိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ ႕အနီး အေအးခန္း ကုန္္ကားထဲမွာ ဗီယက္နမ္္ ေရႊ႕ေျပာင္း လာသူ (၃၉)ေယာက္ ေသဆုံး ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္္သက္္ ၿပီး ျပင္သစ္္ နဲ႔ ဘယ္ဂ်ီယမ္္ မွာ လူ (၂၆)ေယာက္္ ကို ဖမ္းဆီး ထားတယ္္လို႔ ျပင္သစ္္ အစိုးရေရွ႕ ေန႐ုံးက
Read More

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က တရုတ္စစ္္တပ္္အား စစ္ဆင္္နိုင္္စြမ္း အသင့္ အေနအထား ရွိေနေရး ျပင္ဆင္္ထားၾကရန္္  ညႊန္္ၾကား

တ႐ုတ္္ စစ္္တပ္္အ ေနျဖင့္ (COVID 19) ကူးစက္္ မႈျဖစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ သည့္ အခက္္အခဲ မ်ားကို ရင္ဆိုင္္ ေက်ာ္္လႊားၿပီး စစ္ဆင္္ နိုင္စြမ္းအသင့္ ရွိေနေရး ျပင္ဆင္္ ထားရန္ တ႐ုတ္္ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္္ က ေမ (၂၆) ရက္္ တြင္ တိုက္္တြန္းေျပာဆို ခဲ့သည္္။(COVID 19)
Read More

(Covid 19)လူနာမ်ား ေရာဂါ အျမန္သက္္သာေစသည့္္ ေဆးႏွစ္္မ်ိဳးကို အထူးမွာယူရန္္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ အေမရိကန္္ေရာက္ ျမန္မာဆရာဝန္္ တစ္ဦးက တင္ျပ ေတာင္းဆို

(COVID 19) အတည္ျပဳ လူနာ မ်ား ေရာဂါ အလ်င္္ အျမန္္ သက္သာ လာနိုင္္သည့္္ အေမရိကန္္ ႏွင့္ ဂ်ပန္္ နိုင္္ငံ တို႔မွ ေဆးႏွစ္္ မ်ိဳး ကို Speical Request (အထူး မွာ ယူရန္) ျပည္္ပ ေရာက္ ျမန္္မာ ဆရာဝန္္ တစ္ဦးက
Read More

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆး႐ုံ (၁)႐ုံမီးေလာင္၊ေဆးရံုတက္ေနသည့္ Covid 19 လူနာ (၅)ဦးေသဆုံးမႈျဖစ္ပြား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ နိုင္ငံေဆး႐ုံ (၁)႐ုံတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္း မႈျဖစ္္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေဆး႐ုံမွာ တက္ေရာက္္ ကုသေနတဲ့ Covid 19လူနာ (၅) ေယာက္ ေသဆုံးခဲ့ ရတယ္လို႔ မီးသတ္္ တပ္ ဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူတေယာက္္က ေျပာပါတယ္။ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔ ညပိုင္း က ယူနိုက္္တက္္ ေဆး႐ုံမွာျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈဟာ ေဆး႐ုံေလေအးေပးစက္ေပါက္ကြဲမႈကေန
Read More