Latest

ယေန႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္္သူ႔လႊတ္္ေတာ္္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္္အား တာဝန္္မွ ႐ုပ္္သိမ္းရန္္ အဆိုတင္္ သြင္းျခင္းကို ထည့္္သြင္းထား

ယေန႔ ျပဳလုပ္္သည့္္ လႊတ္္ေတာ္္ အစည္း အေဝး အစီအစဥ္္ အမွတ္္(၈)တြင္္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္၊ ျပည္္သူ လႊတ္္ေတာ္္ဆိုင္္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္္မ (၂၁) ႏွင့္္ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္၊ ျပည္္သူ႔ လႊတ္္ေတာ္္ ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (၁၁၅)အရ ျပည္္သူ႔ လႊတ္ေတာ္္ ဥကၠ႒အား တာဝန္္မွ ႐ုပ္သိမ္းရန္္ အဆိုတင္
Read More

ငွက္ဖ်ားေဆး ဟိုက္္ဒရိုစီကလိုရိုကြင္းကို အိႏၵိယတြင္ (COVID 19) ကာကြယ္္ေဆးအျဖစ္္ အသုံးျပဳရန္္ဆုံးျဖတ္္လိုက္

ငွက္္ဖ်ား တိုက္္ဖ်က္္ေရး ဟိုက္ဒရိုစီ ကလိုရိုကြင္း သည္ ေဘးထြက္္ ဆိုးက်ိဳးရွိေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕(WHO) က ထုတ္ျပန္္ ထားေသာ္္ လည္း ယင္းေဆးကို COVID-19 ကာကြယ္ေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ အစီအစဥ္ကို အိႏၵိယေဆးပညာသုေတသန ေကာင္စီ (ICMR) က ေမ (၂၆) ရက္္ တြင္ ေထာက္္ခံ လိုက္ၿပီျဖစ္္သည္။ဟိုက္ဒရိုစီကလိုရိုကြင္းကို
Read More

ေရႊတိဂုံေစတီအား ဇြန္္ (၁)ရက္္ေန႔တြင္ ျပန္္လည္ ဖြင့္္လွစ္မည္ ဆိုသည့္သတင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီ ေဂါပကအဖြဲ႕ထုတ္ျပန္

(COVID 19)ကူးစက္္ ေရာဂါအေျခအေန ေၾကာင့္ တက္္ေရာက္္ ဖူးေမၽွာ္္ခြင့္္ ပိတ္္ပင္္ ထားသည့္ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္္ အား ဇြန္္ (၁)ရက္္ တြင္္ ျပန္လည္္ ဖြင့္လွစ္္ မည္္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ ေန ေသာ္လည္း ျပန္လည္္ ဖြင့္္လွစ္္ရန္္ အစီအစ္ ဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ေရႊတိဂုံ ေစတီေဂါပက အဖြဲ႕က
Read More

ျမန္္မာ့ လက္ေရြးစင္္ ေဘာလုံးသမား ေမာင္္ေမာင္္လြင္္ ကို ဇနီးျဖစ္္သူမွ တရား႐ုံး(၂)ခုတြင္ ပုဒ္္မ(၂)ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုလိုက္

ျမန္္မာ့ လက္ေရြးစင္္ အားကစား သမားေမာင္ေမာင္လြင္္ ကို အေနာက္ပိုင္း ခရိုင္ႏွင့္ လွိုင္္တရား႐ုံး တို႔တြင္ ပုဒ္မ (၂)ခုျဖင့္္ တရားစြဲ ဆို ထားေၾကာင္း ဇနီး ျဖစ္သူ ဒီဇိုင္နာ မခင္ၿငိမ္းခ်မ္း က ေျပာၾကားသည္္။ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဘာလုံး သမား ေမာင္ေမာင္လြင္အား ေမလ (၂၃) ရက္ေန႔က အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရား႐ုံး တြင္ ကြာရွင္းျပတ္စဲခြင့္ႏွင့္
Read More

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္ ယာယီရဲမႉး သိန္းေဆြျမင့္ကို   အမႈဖြင့္္

ဟိုပန္္ ၿမိဳ႕နယ္္ ရဲတပ္္ဖြဲ႕မႉး ယာယီ ရဲမႉးသိန္းေဆြျမင့္္ သည္္ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္္ အတြင္းက ေငြက်ပ္္ (၁၀)သိန္း လာဘ္္စား ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚ ေပါက္္သျဖင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္္ဖ်က္္ ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြ္င့္လိုက္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္္ က ယေန႔ သတင္း ထုတ္ျပန္္သည္္။ ရန္္ကုန္္တိုင္း
Read More

အေမရိကန္္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူသားျဖင့္ Covid-19 ကာကြယ္္္ေဆး  စမ္းသပ္္ေန

အေမရိကန္္ ကာကြယ္္ေဆး ကုမၸဏီ နိုဗာဗက္္စ္္္ ဟာ ေမ (၂၆)ရက္္ က ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကာကြယ္ေဆး ကို ပထမဆုံး အႀကိမ္္ လူသား နဲ႔ စမ္္ေသပ္္ ေနပါၿပီ။ ကာကြယ္ေဆးစမ္းသပ္္ခံမယ့္္ လူပုဂၢိဳလ္္ ေတြကို စာရင္းသြင္း ထားၿပီး ကနဦး ရလဒ္ေတြ ကို ဇူလိုင္္လ မွာ
Read More

ျခင္္ေဆးေခြမွ တစ္္ဆင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္္ရွိ (PMG) အရက္္ခ်က္္္ စက္္႐ုံတြင္္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္္ပြား

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္္ (PMG) အရက္္ခ်က္္ စက္္႐ုံ တြင္ စက္႐ုံ ဂိုေထာင္ေစာင့္ျဖစ္္ သူ ျခင္ကိုက္္ သျဖင့္ ျခင္ေဆးေခြထြန္းရာမွ တစ္္ဆင့္ ေမ (၂၇) ရက္၊ နံနက္္ပိုင္း က (Level 3) အဆင့္္ ရွိ မီးေလာင္္ ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္္။ေမ (၂၇)
Read More

Covid 19ေရာဂါပိုး ရွိ/မရွိ စမ္းသပ္္ စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းမ်ား မႏၲေလး (COVID 19) ဓာတ္္ခြဲခန္း တြင္  စတင္္ေဆာင္ရြက္မည္္

မႏၲေလး ၿမိဳ႕တြင္္ တပ္္ဆင္္ ထားသည့္ (COVID 19) ဓာတ္္ခြဲခန္းႏွင့္္ ပတ္္သက္္၍ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံ ယူနန္ျပည္္နယ္္ မွ ေဆးပညာရွင္္ အဖြဲ႔ ေရာက္္ ရွိ သင္္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြး ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္္ ယေန႔ေမ (၂၇)ရက္္ မြန္းလြဲ ပိုင္းတြင္္ စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ မည္ျဖစ္၍ တစ္ရက္လၽွင္
Read More

သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ  ဥပေဒျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရကို ပခုကၠဴ ရဲစခန္းတြင္္  အမႈဖြင့္္ခြင့္္မရရွိ

ရန္ကုန္္တိုင္း အစိုးရ ကို သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒျဖင့္္ ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းတြ္င္ အမႈဖြင့္္ ခဲ့ေသာ္္ လည္း လက္္ခံခဲ့ျခင္း မရွိဟု ကာယကံရွင္္ ပခုကၠဴ ေဒသခံက ေျပာ ၾကားသည္္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္း၌ ေမလ (၂၄) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ အရွင္္ ဥပဂုတၱမေထရ္ျမတ္ေဖာင္ေတာ္ ေရခ်ပူေဇာ္ပြဲကို
Read More

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္္က (Covid 19)၏ အက်ိဳးဆက္ စီမံခ်က္္မ်ားတြင္္ အလုပ္္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေရးကို အထူးအေလးထားေပးမည္ဟု ေျပာၾကား

(COVID )19 ကပ္ေရာဂါ ၏ အက်ိဳးဆက္္ မ်ားကို ေအာင္ျမင္္ စြာ ကိုင္တြယ္္ ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံခ်က္မ်ားတြင္္ အလုပ္္ အကိုင္္ ဖန္တီးေရး ကို အထူးအေလးေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္္ ၏ အတိုင္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ က ျပည္သူသို႔ သတင္း စကားပါး သည္။ နိုင္ငံေတာ္၏
Read More