အပင္အျမင့္မွာ တစ္ေတာင္မွ သုံးေတာင္ခန႔္ ျမင့္၏။ ခရမ္းသီးပင္ ႏွင့္တူ၏။ အကိုင္း အခက္မ်ားတြင္ မာေသာ ဆူးမ်ားရွိ၏။ အ႐ြက္မွာ တစ္လက္မမွ ေျခာက္လက္မအထိ ရွည္၍ တစ္လက္မမွ ေလးလက္မ အထိက်ယ္၏။အသီးတြင္ အျဖဴ စက္ကေလးမ်ားရွိ၍ အသီးမွာ