ႏွင္းဆီပါတီ (UDP) အား ဖ်က္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ေၾကညာလိုက္ၿပီ

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ ပုဒ္မခြဲ(က) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၄) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း နည္းဥပေဒမ်ား နည္းဥပေဒ (၁၅) ၊ နည္းဥပေဒခြဲ (ခ) (ဂ) (စ) တို႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိ စြန္းေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ စုံညီ လုပ္ငန္း ညႇိဳႏႈိင္းအစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ ၅၀/၂၀၂၀ ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္အညီ ညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ (UDP) ပါတီကို ႏိုင္ငံေရး ပါတီအ ျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ႏွင္းဆီပါတီဟု လူသိမ်ားသည့္ ညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ (UDP) ပါတီအား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ယင္းပါတီ အား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က (ယေန႔) ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလား တူ UDP ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားကိုလည္း ေရြးေကာက္ခံပိုင္ ခြင့္႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေက ာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

သက္ဆိုင္ ရာ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အ သီးသီးတြင္  ညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (UDP)  ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေ ရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) ပါ ျ ပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ၿငိစြန္း သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွ ယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံပိုင္ခြ င့္ ဆုံးရႈံးသြားသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထား သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တို င္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ ကိုယ္ပို င္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသ ၊ ခ ရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေ ကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအေနျဖင့္  သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ  ၃၆၊ နည္းဥပေဒခြဲ (ဂ ) ၊ ( ဃ) တို႔ႏွင့္အညီ မဲဆႏၵနယ္အသီး သီး၌ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အေထြေ ထြေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ သက္ဆို င္ရာ လႊတ္ေတာ္ ယင္းပါတီကိုယ္စားျပဳ ဝ င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတ ာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စာရ င္းမွပယ္ဖ်က္နိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ သြားရန္ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္ သို႔ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျဖ စ္သည္ဟု ျပ ည္ေထာင္စုေရြ းေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏  ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ ရွိသည္။

UDP ပါတီဥကၠ ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ခ) ဇခုန္ဇုန္းေဆာင္၏ ေ နာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚ ၿပီးေနာက္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ကို ယခင္ ေထာ င္ေျပးအမႈျဖင့္ ရန္ကုန္တို င္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရ က္ညတြင္ ဖမ္းဆီးၿပီးေနာ က္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၎ ေထာင္က်ခဲ့ သည့္ အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္သို႔ စ က္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သ ည္။

လက္ရွိတြင္  အဆိုပါ အမႈေဟာင္းအတြက္ ခ်မ္ းေအးသာစံၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၁၁၇/၁၉၉၉ ၊ ျပစ္မႈ ပုဒ္မ ‌၂၂၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားခဲ့ၿပီး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕ နယ္ တရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆို ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ဦးေက်ာ္ျမ င့္ ထူေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပါ တီ ရန္ ပုံေငြ မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆက္လက္စ စ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ၎၏ ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္  တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ တရားမဝင္  ေငြလႊဲ လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပ ည္တြင္းဘဏ္မ်ားရွိ အေကာင့္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ  လာသည့္ က်ပ္ ၁၆  ဘီလ်ံ ေက်ာ္ႏွင့္ ဝင္ေငြ ရ လမ္း မေဖာ္ျပနိုင္သည့္ ေငြေၾကး မ်ား ပါဝင္သည္ဟု သိရေၾကာင္းႏွင့္ ေ ငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အေ ရးယူနိုင္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ေျ ပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေအာက္တိုဘာ  ၁၅ ရက္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာ ၾကားထားသည္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္ သည္ မႏၲေလးအိုးဘို အက်ဥ္းေထာ င္တြင္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အေရးေပၚစီမံ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ(၅)(ည)၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၁၈၉ တို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ကိုး ႏွစ္ က်ခံေနရသူျဖစ္ၿပီး ၁‌၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္း က ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသေနစဥ္ ထြက္ေျပ းသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သ ည္ ။

ျပည္ေထာင္ စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ စာရင္ းမ်ားအရ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရ  အမ်ားဆုံးၿပိဳင္မည့္ ပါတီသုံးခုစာရင္ းတြင္ ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ  (UDP) ပါတီ ပါဝ င္သည္။

အမ်ိဳးးသားဒီမိုကေ ရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီႏွင့္ ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရ က္တစ္ပါတီ (UDP) တို႔မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေ လာင္း ၁၁၄၃ ဦးျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလ ာင္းဦးေရ အမ်ားဆုံးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳ င္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွာ ကို ယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁ ၁၂၉ ဦး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

crd : Eleven media

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *