မႏၲေလး UABဘဏ္ လုယက္ သူကို ဖမ္းမိ ၊ ေငြသိန္း (၂၀၀) ေပ်ာက္ဆုံး ေန

Posted on

ေအာက္တိုဘာ လ (၁၅) ရက္ေ န႔ ေန႔ လည္ (၃) နာရီ ခြဲခ န႔္ အခ်ိန္ တြင္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၆၂ လမ္ းႏွင့္ ရတန ာလမ္းေ ထာင့္ ရွိ ယူေအဘီ ဘဏ္ အတြင္း သို႔ ဆိုင္ကယ္ စီးဦး ထုပ္ေဆာင္ း၍ Mask တပ္ဆင္ လ်က္ အမ်ိဳ းသားတစ္ ဦး ဝင္ေရာက္ လာၿပီး လုံျခဳံေရ းႏွင့္ ဘဏ္ ဝ န္ထမ္း မ်ား အား ေသနတ္ အတို (စိစစ္ဆဲ) ျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ ၍ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀၀ လုယက္ ယူေဆာင္ၿပီး 4D – 5422 Mark II အျဖဴေရာ င္ ယာဥ္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ ထြက္ေျပး ခဲ့ေၾကာင္ း၊

အမွုႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ ျဖစ္လ ၽွင္ျဖစ္ျခ င္း မႏၲေလးတို င္းေဒသႀကီ းရဲတပ္ဖြဲ႕က စုံ စမ္းရာ ျပစ္မွုက်ဴးလြ န္သူ အသုံ းျပဳခဲ့သည့္  4D-5422 Mark II အျ ဖဴေရ ာင္ယာဥ္ကို  ကားအတြ င္း ထိုင္ခုံ မ်ားအ ား ဓါတ္ဆီေ လာင္းမီးရွို႔ ထားၿပီး ျပည္ႀကီး တံခြ န္ ၿမိဳ႕နယ္၊ (ခ)ရပ္ ကြက္အတြင္းရွိ ဒူးၾကား လမ္းေပၚ တြင္ ယင္းေ န႔ ည ေန ပိုင္း တြင္ ေတြ႕ ရွိရ ေၾကာင္း ၊

ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ စိစစ္ခဲ့ ရာ ၎ယာဥ္ သည္ လိုင္စင္မဲ့ ယာဥ္ျဖစ္ေၾကာ င္း၊ ယာဥ္အတြ င္းရွာေဖြရာ  ေလ ေသနတ္ တြင္ ထည့္ သြင္းအသုံးျပဳသ ည့္ ေဘာေစ့မ် ားႏွင့္ ယာဥ္ဒက္ရွ္ ဘုတ္ေပၚ၌ “ကားေရႊ႕လိုလၽွင္ ၀၉၆၇၆၇၆၇၅၆၁ ”ဟု ေရးထား သည့္ စာရြက္ တစ္ရြ က္ေတြ႕ရ ေၾကာင္း ၊

ယင္း ဖုန္းနံပါတ္ ကို စိစစ္ ရာ ဖုန္ းမွတ္ပုံတ င္ထားသူမွာ ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ မွတ္ ပုံ တင္ အမွတ္ ၅/ရဘန(နိုင္) ၁၇၈၀၁၁၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ေနသူ ျဖစ္ေ ၾကာင္း သိရွိရ သျဖင့္ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသ ႀကီးရဲ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္စုံစမ္းခဲ့ရ ာ ယင္းမွတ္ ပုံတင္ ကိုင္ေဆာင္သူသည္ လြန္ခဲ့သည့္  ၁၀ ႏွစ္ခန႔္က တည္း က မႏၲေလး ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ သည္ကို စုံစမ္ းရရွိေၾကာင္ း၊ မွတ္ပုံ တင္နံပါတ္ကို  အေျခခံ ၍ ဆက္လက္စုံ စမ္းခဲ့ရာ ေအာင္ေက်ာ္ ထြန္းသ ည္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕၊ ျပည္ႀကီး တံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ သင္ပန္း ကုန္းရပ္ ကြက္တြင္ ေနထို င္ေၾကာင္း အ တည္ျပဳ ရရွိ၍

၎ ၏ ေနအိမ္ သို႔ ေအာက္ တိုဘာလ  ၁၆ ရက္ေ န႔ ညတြင္ေ စာင့္ၾကည့္စိစစ္ ရာ ထူးျခားလွုပ္ ရွားမွု တစ္စုံတစ္ရာ မရွိေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ ၍ နံနက္ လင္းခ်ိန္ တြင္ အိမ္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ စိစစ္ခဲ့ရာ ၎အ ား မေတြ႕ရွိ ရဘဲ ဇနီးျဖစ္သူသ ာ ေတြ႕ရွိရ ၿပီး ယာဥ္ေပၚတြင္ ေတြ႕ရေသာ ဖုန္းနံ ပါတ္ ၀၉၆၇၆၇၆၇၅၆၁ မွာ ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း ၏ ဖုန္းနံပါတ္မွန္ ကန္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယာဥ္မွ  ာလည္း ၎ တို႔ ဝယ္ယူ ထားသ ည့္ ယာဥ္မွန္ကန္ေၾကာင္း ကို အတည္ျပဳ စိစစ္ရ ရွိခဲ့ေၾကာင္ း၊ ေအာင္ေက်ာ္ ထြန္း သည္ အဆို ပါယာဥ္ ကို စက္တင္ဘာလ အတြင္း က Online မွ တစ္ ဆင့္ ေအာင္ျပည့္ၿဖိဳးသူ (ခ)ေ ကာင္းခန႔္ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ဝယ္ယူခဲ့သည္ကို ၎၏ ဖုန္းမွတ္ တမ္းမ်ား အရ စိစစ္ေတြ႕ရွိရ ၿပီး

ေဘာေစ့ႏွင့္ ပစ္သည့္ ေသနတ္ ကိုလည္း Online မွ တစ္ ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ဝယ္ယူခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း အား ဖမ္းဆီးရ မိေရး ဆက္လက္ စုံစမ္းေနစဥ္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ခ်မ္းျမသာ စည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟို မီးသတ္ၿခံဝင္ း၏ အျပင္ ဘက္တြင္ လူတစ္ဦး ႀကိဳးဆြဲ ေသဆုံးေန ေၾကာင္း သတင္း အရ ရဲတပ္ ဖြဲ႕မွ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ ရာ ေသဆုံး သူ၏ လက္ေကာက္ဝတ္တြင္ ဓါးဒဏ္ရာႏွင့္ ေသဆုံးသူ အနီး၌ ၅၉ယ/၅၂၆၉၈ နံပါတ္ပါ ဆိုင္ကယ္ကိုေတြ႕ရၿပီး

ဆိုင္ ကယ္ Toolbox အတြင္းမွ ေအာင္ေက် ာ္ထြန္း အမည္ ပါမွတ္ပုံတင္မိတၱဴႏွင့္ အိမ္ေထာင္ စု ဇယားမိတၱဴတို႔ကို ေ တြ႕ရွိရသျဖင့္ ေသဆုံးသူမွာ အမွုျဖ င့္ စုံစမ္းလ် က္ရွိသည့္ ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း ျဖစ္သည္ကို အတည္ျ ပဳရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ဆိုင္က ယ္အနီး၌ ေတြ႕ရသည့္ စာအုပ္ၾကားထဲ၌ ဘရိ တ္ဓါးငယ္တစ္ခု၊ လုယက္မွုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသြးႏွင့္ ေရ းထားသည့္ စာကိုလည္ း ေတြ႕ရေၾကာင္း၊

အမွုခိုင္ မာေစေရးအတြ တ္ ၎ထံ ယာဥ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ေအာင္ျပည့္ ၿဖိဳးသူ(ခ)ေကာင္းခန႔္ေက်ာ္အား  စိစစ္ခဲ့ရာ အဆိုပါယ ာဥ္ကို Online မွ တ စ္ဆင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း ထံ ၁၈ သိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္မွ ာ မွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ ယာဥ္လ ာဝယ္သည့္ေန႔က ေအာင္ေက်ာ္ထြ န္းႏွင့္ အတူ ၎၏ ဇနီးျဖစ္သူပါ ဆိုင္ ကယ္ျဖင့္လာဝယ္သြားျခ င္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ေ အာင္ေက်ာ္ထြန္း၏ ဇနီးအား ယာဥ္လ ာဝယ္စဥ္က ပါလာသူ ဟုတ္/မဟုတ္  တရားသူႀကီး တစ္ဦး ၏ေရွ႕၌ အတည္ျပဳေဆာင္ ရြက္ခဲ့ရာ မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳနိုင္ခဲ့ေ ၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ ၍ စုံစမ္းေတြ႕ရွိခ် က္မ်ားအရ UAB ဘဏ္အာ း လုယက္မွုက်ဴးလြန္သူ မွာ ေအာင္ေက်ာ္ထြန္းျဖ စ္သည္ကို တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္မွုမွတ္ တမ္းမ်ား၊ Online ဆက္ သြယ္မွုမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဆက္စပ္ေဖာ္ ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ အတည္ျပဳေဖာ္ ထုတ္ နိုင္ ခဲ့ ပါ သည္ ။

source : ရဲဇာနည္
ref : zet star

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *