ေဈးေပါၿပီး စကၠဴအေျခခံသည့္ သံုးစြဲရလြယ္ကူေသာ ကိုဗစ္ အျမန္စစ္ေပးသည့္  ကိရိယာတစ္မ်ိဳးကို မၾကာမီ ျဖန္႔ခ်ီ ေတာ့မည္

ေဈးေပါ ေသာ စကၠဴအေျခခံ ေသာ ခဏ အ တြင္း အျမန္ စမ္းသပ္နိုင္ မည့္ ကိုဗစ္ စမ္းသပ္မႈ ကိရိယာ သည္ အိႏၵိယ နိုင္ငံတစ္လႊား မၾကာမီ တြင္ ေရာက္ရွိေ တာ့မည္ ျဖစ္ သည္။ သိပၸံပညာရွင္ မ်ား က ကမၻာ့ အဆိုးရြား ဆုံးေသာ နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံ တြင္ ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ မႈႏႈန္း ကို ေလ်ာ့ခ်ေပး လိမ့္မည္ ဟု ေမၽွာ္လင့္ ေန ၾက သည္ ။

အိႏၵိယ နိုင္ငံ သည္ ကူးစက္မႈ ၇.၅ သန္းေက်ာ္ ကို မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၿပီး လၽွင္ ဒုတိယ ေနရာတြင္ ရွိေနၿပီး မြန္ ဘိုင္းကဲ့ သို႔ေသာ ထုထည္ ႀကီးမား သည့္ ၿမိဳ႕ႀ ကီးျပႀကီး မ်ားမွ သည္ ေဆးဘက္ ဆိုင္ ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ အကန႔္ အသတ္ ရွိေသာေက်း လက္ေန လူထု သို႔ ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ့ ခဲ့ သည္ ။

ေဒသ အလိုက္ဖြံ့ ၿဖိဳးၿ ပီးျဖစ္ေ သာ Feluda သ ည္ အိႏၵိယမွ နာမည္ႀကီး အိမ္တြင္း ကိုယ္ဝန္ စကၠဴခၽြတ္ စစ္ေဆးျခင္ းႏွင့္ ဆင္ တူၿပီး တစ္နာရီ အတြင္း ရလဒ္မ်ား ကိုရရွိေစ နိုင္ သည္။ သုေတသီမ်ား အေနျဖင့္ ၎၏ ေဈးႏႈန္း ခ်ိဳသာၿပီး သုံးစြဲရ လြယ္ကူျခင္း က ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးၿပီးေဝး လံေခါင္သီေသာ ေဒသ မ်ား တြင္ ေရာဂါပိုး ပ်ံ႕ႏွံ့မႈ ကို တားဆီးနိုင္ မည္ဟု အ ေကာင္းျမင္ ၾက သည္ ။

“ဒီစမ္းသပ္မႈ က ေခတ္မီတဲ့ ပစၥည္း ကိရိယာ ေတြ ၊ အဆင့္ျမင့္ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ လူစြမ္းအား အရင္း အျမစ္ေတြ မလိုအပ္ ပါဘူး ” ဟု နယူးေဒလီ ရွိ CSIR-Genomics and Integrative Biology (IGIB) မွ ပူးတြဲ ဖန္တီးသူ သိပၸံပညာ ရွင္ Souvik Maiti က ေျပာ ၾကား သည္ ။

အိႏၵိယ နိုင္ငံ ၏ ေဝးလံေခါင္သီ ေသာေဒသမ်ား ၌ေခတ္မီ ေသာ ဓါတ္ခြဲခန္ းမ်ား မရွိ ၍ ထိုစနစ္သည္ အလြန္အဆ င္ေျပသည္။ အိ ႏၵိယနိုင္ငံအေ နျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ အား RT-PCR စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုအလြန္အမင္းတိက်မွန္ကန္ေသာ္ လည္းအဆင့္ျမင့္ဓာတ္ခြဲခန္းသုံးစက္ကိရိယာမ်ားလိုအပ္ေၾ ကာင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ antigen စ စ္ေဆးမႈမ်ားကို မိနစ္အနည္းငယ္မၽွျဖင့္ ရလဒ္ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ သိသိသာသ ာေလ်ာ့က် သြားမည္ျဖစ္သည္။

Feluda ဟုေ ခၚေသာ ထိုစမ္းသပ္မႈသည္ အျခားေဈးကြက္မ် ား၌ ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးျဖစ္သည့္ ေဈးသိပ္မႀကီးေသာ စကၠဴအေျခခံသည့္စမ္းသပ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ PCR စစ္ေဆးမႈ ၏တိက်မွန္ကန္မႈကို antigen ပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲနိုင္မႈႏွ င့္ေပါင္းစပ္၍ရလဒ္ တိတိက်က် ထုတ္ေပးနိုင္သည္။

မၾကာေသးမီကဓ ာတုေဗဒဆိုင္ရာနိုဘယ္ဆုကို ရရွိခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေသာ အိႏၵိယနိုင္ငံ မွ ဂ်နီဖာဒိုဒါနာႏွ င့္အီမန္ႏူဝယ္ခ်ာပယ္တီယမ္တို႔က ၎ Gene-editing  နည္းပညာ CRISPR-Cas9 ကို တီထြင္ စမ္းသပ္ ခဲ့သည္။

Feluda ကိုအစိုးရ ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတည္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ၿပီ း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး Harsh Vardhan ကၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက Tata အုပ္စု သည္လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ အတြင္း ျဖန႔္ခ်ီနိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အကယ္၍ ထိုအခ်ိန္ကာ လအတြင္း၌ ရရွိနိုင္ပါကအိႏၵိယသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာစမ္းသပ္မႈကို လူအမ်ားအျပားတြင္ စတင္အသုံးျပဳေ သာ နိုင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေဈးႏႈန္းကိုမူ မထုတ္ျပန္ရေသးေသာ္လည္းေဒသခံမီဒီယ ာမ်ားကမူ႐ူပီး ၅၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၈၀) ကုန္က်မည္ ဟုနယူးေဒလီရွိ PCR စမ္းသပ္မႈ ၏ ၅ ပုံ ၁ ပုံခန႔္ကုန္က်နိုင္သည္ ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိေ ရွ႕ေျပးပုံစံသည္ထုတ္လုပ္ရန္အတြ က္ PCR စက္လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္သိပၸံပညာရွင္ မ်ားသည္ အိမ္တြင္သုံးနိုင္သည့္ တံေတြး သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္ ကို swabbing ဗားရွင္းကိုလုပ္ေဆာင္ေ နၾကသည္ဟု ပူးတြဲတည္ေထာင္ သူႏွင့္ IGIB သိပၸံပညာ ရွင္ Debojyoti Chakraborty ကေျပာၾကား ခဲ့သည္ ။

crd : Swan Arr shin

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *