တ႐ုတ္က ေတာ့ ထိုင္ဝမ္ေရ လက္ၾကား မွာ စစ္ပြဲ အတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ ထားၿပီ ေရတပ္နဲ႔ေလတပ္ ကို StandBy အသင့္ျဖစ္ေနရန္ အမိန္႔ေပးထား

တ႐ုတ္ ေရတပ္ ႏွင့္ ေလတပ္ ကို အသင့္ျပင္ဆင္ရန္ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားမွာ စစ္ပြဲအတြက္ တ႐ုတ္ ျပင္ဆင္ေနသလား ?၂၀၂၀ အစပိုင္းမွ စ၍ဒီမိုကေရစီ ကၽြန္းနိုင္ငံ ဝန္းက်င္တြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈ သိသိ သာသာ မ်ားျပားလာေၾကာင္း သတင္းစာေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားႏွင့္အတူ တ႐ုတ္၏ ထိုင္ဝမ္အေပၚ ထားရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျပသမႈ သည္ ရန္လိုမႈသဖြယ္ ထင္ထင္ရွားရွားေျပာင္းလဲလာသည္။

မၾကာေသး မီ က တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ (PLA) ေလယာဥ္သည္ ထိုင္ဝမ္ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးနယ္ေၿမ သတ္ မွတ္ေရးဇုန္ (ADIZ) ကို မၾကာခ ဏျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း တိုက္မိျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ သုံး သည့္ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကား အလယ္မ်ဥ္းကို ျဖတ္ ေက်ာ္ခဲ့သည္။

သမၼတရွီ က်င့္ဖ်င္ သည္ PLA အား “စစ္အတြက္ျပင္ဆင္ထားရန္” ညႊန္ၾကားျခင္း၊ နိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားက တိုင္ေပကို ‌သတိေပးသည့္ ေဝဖန္ခ် က္မ်ားထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ထိုင္ဝမ္အနီးတြင္ DF-17 ဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္ေပ်ာက္ေလယာဥ္အသစ္မ်ား ေစလႊတ္ထားျခင္းမ်ားအ ရ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားအတြင္း စစ္ပြဲသည္ အလြန္နီးကပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့မီ ဒီယာမ်ားသည္လည္း မၾကာေသးမီရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္အတူ ‌အေရးကိစၥအား ‌ေရးသားေဖာ္ျပၾက သည္။

မည္သို ႔ပင္ဆိုေစကာမူ စစ္ေရးအရအခ်က္ျပမႈမ်ားအရ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားတြင္ ေပက်င္းသည္ စစ္ေရးအရအဓိက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတ င္လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အေတာ္အတန္ ျဖစ္နိုင္ေခ် နည္းေသးသည္။

မၾကာေ သးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အရည္အေသြးႏွင့္ အရည္အခ်င္း တိုးတက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း PLA သည္ ထိုင္ဝမ္အား တိုင္ခိုက္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မလုံေလာက္ေသးေၾကာင္း အကဲျဖတ္မႈအမ်ားစုက ေဖာ္ျပေနသည္။

PLA ၏  anti-access/area-denial (A2/AD) စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္ေနေသာ္လည္း ထိုင္ဝမ္အေရးတြင္ အေမရိကန္ ပါဝင္လာနိုင္မႈ ႏွင့္  ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့က်င့္ထားေသာ

ထိုင္ဝ မ္စစ္တပ္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကား တြင္ ကုန္းလမ္း ေရလမ္း စစ္ဆင္ေရးလုပ္လၽွင္ ဆုံးရႈံးမႈအလားအလာျမင့္မားမႈ၊ မေသခ်ာမ‌ေရရာမႈစ သည့္ ေျပာင္းလဲနိုင္ေခ်မ်ားသည္ ေပက်င္း၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ရႈပ္ေထြးေစသည္။

ေပက် င္းသည္ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားတြင္ စစ္အင္အားမညီမၽွမႈကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ အေမရိကန္၏ ၾကားဝင္မႈကို တားဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ ေႏွာ င့္ေႏွးေစရန္ စစ္တပ္မ်ာ ျဖန႔္က်က္ထားရန္ သံႏၵိဌာန္ခ်ထားေသာ္လည္း ထိုင္ဝမ္ အား လက္ခံနိုင္ေလာက္ေသာ ဆုံးရႈံးမႈနည္းနည္းျဖ င့္ လၽွင္ျမန္စြာ က်ဴးေက်ာ္နိုင္မည့္ တ႐ုတ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားစြာျဖစ္ေနသည္။ နည္းလမ္းက်က်ဆိုရလၽွင္ ၎သ  ည္ မျဖစ္နိုင္ေပ။

ကာကြ ယ္ေရးဌာန၏ ကြန္ဂရက္သို႔ ၂၀၂၀ အစီရင္ခံစာတြင္ ထိုင္ဝမ္အေပၚ အဓိကစစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ေသာ PLA ၏စီ မံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ပူးတြဲကၽြန္းကမ္းတက္လႈပ္ရွားမႈသည္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေလတပ္၊ေရတပ္ေထာက္ပံ့ေရး ႏွင့္ အီလက္ထေရနစ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚမွီခိုေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိ သည္။

ရည္မွန္း ခ်က္မွာ ကမ္းေၿခ ကာကြယ္‌ေရးကို ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေရွာင္တိမ္းသြားရန္၊ ကမ္းေျခစခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္၊ ထိုင္ ဝမ္အေနာက္ဘက္ ကမ္းရိုးတန္း၏ ေတာင္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ေျမာက္ဘက္ရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆင္းသက္ေနရာမ်ားသို႔ အမႈထမ္းမ် ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပို႔ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ကၽြန္းတစ္ခုလုံး သို႔မဟုတ္ အဓိကပစ္မွတ္ေနရာမ်ားကို တိုက္ခိုက္သိမ္းယူရန္တို႔ျဖစ္သည္ ။

အႀကီးစ ား ကုန္းလမ္း ေရလမ္း က်ဴးေက်ာ္မႈသည္ အရႈပ္ေထြးဆုံးႏွင့္ အခက္ခဲဆုံး စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္မႈ သည္ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္း အားသာမႈ၊ ကုန္းတြင္းရွိ ေထာက္ပံ့‌ေရးမ်ားကို အလၽွင္အျမန္ ေပးနိုင္မႈႏွင့္ ၾကာရွည္စြာ ေပးနိုင္မႈ ႏွင့္ မျပတ္ေတာက္ေ သာ အေထာက္အပံ့ ေပၚတြင္ မူတည္သည္။

ေအာင္ျမင္ေ သာ ဆင္းသက္မႈႏွင့္ သိမ္းယူမႈျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ယူဆထားလၽွင္ပင္ တ႐ုတ္၏ စစ္တပ္အင္အား တစ္စတစ္စ အားယုတ္လာမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ပုန္ကန္ေသာင္းက်န္းသူ အရႈပ္အေထြးမ်ား အပါအဝင္ ၎ဖိအားမ်ားက ထိုင္ဝမ္အား ကုန္းလမ္း ေရလမ္း က်ဴ းေက်ာ္မႈသည္ နိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးအရ စြန႔္စား မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေစသည္။

ရွီ ၏ သတိေ ပးခ်က္မ်ား၊ အၿငိမ္းစား PLA အရာရွိမ်ား၏ ရန္လိုေသာ သတင္းစာေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္ကို တိုက္ ရိုက္ရည္ရြယ္ေနေသာေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ CPP အတြက္ သူတို႔၏ ပိုမိုတန္ဖိုးကို အကဲျဖတ္ရန္လိုအပ္သည္။

ထို႔ အျပင္ ဝါဒျဖန႔္ခ်ိေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူလူထုကို အဓိက ရည္ရြယ္သည္။

ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာသို႔ ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ထိုင္ဝမ္ဗဟိုျပဳ ဒီမိုကရက္တစ္တိုးတက္ေရးပါတီမွ ဆိုင္ယင္ဝမ္ေရြးေကာက္ ခံရခ်ိန္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ထိုင္ဝမ္သည္ ေပက်င္းအေပၚ အလြန္အမင္းစိတ္ပ်က္ေနေၾကာင္း ‌‌ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုင္ဝမ္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာေပါင္းစည္းျခင္းျဖစ္ရန္ ေပက်င္း၏ေမၽွာ္လင့္ခ်က္သည္ ေပက်င္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ကူမင္တန္ ( ေကအမ္တီ) ၏ မာယင္းေ ဂ်ာင္၏ ရွစ္စ္တာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (၂၀၀၈-၂၀၁၆)အတြင္း ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိခဲ့ၿပီး သမိုင္းဝင္ သကၤတအျဖစ္ ၂၀၁၅ စကၤာပူ ထိပ္သီးအစည္းအ‌ေဝး တြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ လုံးဝ ပ်က္စီးသြားၿပီျဖစ္သည္။

ထိုင္ဝမ္အာ း နိုင္ငံတကာမွ သီးသန႔္ဖယ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္အတူ စီးပြားေရးမက္လုံးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အထက္တန္းလႊာမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ရန္နည္ းမ်ားျဖင့္ ထိုင္ဝမ္လူထုအား ဝယ္ယူရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္ျပည္သူလူထုအား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံကို ပိုမို အားေပးလ ာ ေစရန္သာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ေဟာင္ေ ကာင္မွ မၾကာေသးမီက အက်ပ္အတည္းသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ခံစားခ်က္ကို ပိုမိုနက္ရွိုင္းေစၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမွ တစ္ခုတည္းေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ“ တစ္နိုင္ငံ၊ စနစ္ႏွစ္ခု” အယူခံကို လုံးဝျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

၂၀၂၀ ဇန္နဝါ ရီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရေသာ သမၼတ ဆိုင္ယင္ဝမ္၏ စံခ်ိန္တင္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္အပါအဝင္ COVID-19  ကပ္ေရာဂါကို ေအာင္ျမင္စြာ ကိုင္တြယ္နိုင္မႈႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ႀကီးထားလာျခင္းသည္ ေပက်င္းအား ၎ ၏ ကာလရွည္ၾကာမဟာဗ်ဴဟာ က်ဆုံးၿပီဆိုေသာ ခါးသီးသည့္အျဖစ္မွန္ကို သိေစခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အ ေမရိကန္ အႀကီးတန္း အရာရွိ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား၊ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ ခ်က္သမၼတနိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေပ က်င္ း၏ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ဆန႔္က်င္ၿပီး ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ၾကၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ အေမရိကန္မွ လက္နက္‌ေရာင္ းခ်ရန္ ေၾကျငာခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေပက်င္းအား တုံ႔ျပန္ေစရန္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ခဲ့သည္။

ျပင္းထန္ေ သာ PLA လႈပ္ရွားမႈမ်ားက မီးေမာင္းထိုးျပသည့္ စစ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ ေပက်င္း၏ အလိုမက်မႈကို ေဖာ္ျပရန္ ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ လူထုအေပၚတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာသက္‌ေရာက္မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

(သို႔ေသာ္ သက္ေရာက္ မႈသည္ လုံးဝ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္သည္) တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္း သံသရာစက္ဝန္းကို ဖန္တီးေနေသာ PLA ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တန္ျပန္နိုင္ေသာ အေမရိကန္စစ္တပ္ ေဒသအတြင္း ရွိေနျခင္းကို တုံ႔ျပန္ ရန္ အဓိကမဟုတ္ေသာ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္လိုအပ္သည္။

CPP အ တြက္ ပိုမိုအေရးႀကီးစဥ္းစားရမည္မွာ ၎ႏွင့္ ၎တစ္ခုတည္းသာ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကား တိုက္ပြဲရလဒ္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည့္ အရည္အ ခ်င္းရွိေၾကာင္း ထုတ္‌ေဖာ္ျပသနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

၎ ၏ ထိုင္ဝမ္မဟာဗ်ဴဟာ က်ဆုံးျခင္းကို အကၽြင္းမဲ့ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း CCP သည္ နိုင္ငံေရးသေဘာတရား အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ာ းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူလူထုထံ မဝန္ခံနိုင္ေပ။

ရွီ  ၏ ပုံ စံ သ ည္ ထိုကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လက္သင့္ခံနိုင္ျခင္း မရွိေပ။

ဆန႔္က်င္ ဘက္အားျဖင့္ ထိုင္ဝမ္ခြဲထြက္ေရးသမား အနည္းစုႏွင့္ သူတို႔၏ နိုင္ငံျခားမဟာမိတ္ေတြသည္ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္သာ အ ေျခ အ ေန အတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေပက်င္းသည္ ေရြးခ်ယ္ပါက ၎အေရး အား တစ္ခါတည္းႏွင့္အၿပီးေျဖရွင္းနိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသ နိုင္ေၾကာင္းေျပာဆိုၿပီး မဟာဗ်ဴဟာသည္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ျငင္းပယ္၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ဝါဒျဖန္ခ်ိေရး တြင္ တ႐ုတ္သည္ သမိုင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို တြန္းလွန္ေနေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္းမသင့္ေသာ အင္အားစုမ်ားေၾကာင့္ ခုခံကာကြယ္ေနေၾကာင္ းႏွင့္ CPP သည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ နိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ရန္ အင္အားကို ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ ဖိအားေပးခံရေၾကာင္းပါ ဝင္သည္။

ေနာက္စကား စပ္တြင္ ထိုင္ဝမ္တစ္ဝိုက္ တိုးမ်ားလာေသာ တက္ႂကြစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ အခ်က္ျပမႈ မ်ားသည္ ေခါင္းမာေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ က်ေရာက္လုဆဲဆဲ စစ္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားထက္ စိတ္ဓာတ္ဆိုင္ရာစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ဝါဒျဖန႔္ ခ်ိေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း အျငင္းပြားဖြယ္ေတြ႕ရသည္။

ေပက်င္း တြင္ အက်ိဳးအေၾကာင္းသင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ ခန႔္မွန္းထားေသာ္လည္း ဤအရာအားလုံးသည္ အဓိက သတိေပးခ်က္မ်ားပါဝင္ သည္။ (ဤအေရးတြင္ အဲလစ္ဆင္ ႏွင့္ ဇလီေကာင္ ၏ ဂႏၶဝင္ Essence of Decision သည္ မရွိမျဖစ္ လမ္းညႊန္ျဖစ္သည္။)

အျခားနည္းျဖင့္ ဆိုရလၽွင္ CCP သည္ မဆင္မျခင္ျပဳမူေသာအျပဳအမူကို ဆန႔္က်င္ၿပီး ၎၏လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ဆုံးရႈံးနိုင္ေခ်ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို တြက္ ခ်က္ ႏွိုင္းယွဥ္ေန သည္ဟု ယူဆရသည္။

အကယ္ ၍ ၎က ျပႆနာမဟုတ္ခဲ့လၽွင္ေကာ တ႐ုတ္၏ တံခါးပိတ္နိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ မီဒီယာ အေပၚ တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ဆင္ ဆာျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း နိုင္ငံတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို သိရန္ခက္ခဲ သည္။

အကယ္၍ ျပင္းထန္ ပါက မခိုင္ခံ့ေသာ CPP အား အႏၵိယနယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္အမ်ိဳး သားေရးဝါဒီမ်ား စုေဝး ရာ မိခင္ျဖစ္သည့္ ထိုင္ဝမ္၏ မၿပီးဆုံးေသးေသာ ဇာတ္လမ္းအျပင္ ျပင္ပ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ျဖစ္ေစနိုင္သည္။

ဤအေၾကာင္းျပခ် က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္သည္ ထိုင္ဝမ္အားက်ဴးေက်ာ္ရန္ အမွန္တကယ္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း အနာဂါတ္တြင္ နည္းပါေသာ္လည္း ျဖစ္နိုင္ေခ် ရွိ သည့္အတိုင္း ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားသည္လည္း အသင့္ျပင္ဆင္ ထားရမည္။ (ထိုင္ဝမ္၏ ေဝးလံေသာကၽြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္‌ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကန႔္သတ္ ကုန္းလမ္း ေရလမ္းမွ တိုက္ခိုက္ေသာ ပုံစံျဖစ္လာနိုင္သည္)

ယခုအခ်ိန္ တြင္ ထိုင္ဝမ္အား သိမ္းယူရန္ မႀကိဳးပမ္းေသးေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမရွိျခင္းသည္ ကၽြန္းနိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ားအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ သက္ေရာက္ နိုင္သည့္အတြက္ ထိုင္ဝမ္သည္ စိတ္ေအးလက္ေအးမေနနိုင္ေပ။

က်ဆင္းလာေ သာ စီးပြားေရး၊ သူ၏ မာနေၾကာင့္ အျပစ္တင္ခဲ့ေသာ ပိုဆိုးလာသည့္ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းထံမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ကို တန္ျပန္တိုက္ပြဲဝင္ရမည့္ ရွီ တို႔ေၾကာင့္ သူ၏ တရားဝင္မႈအား ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု ယူဆေသာ CPP သည္ မေက်နပ္ခ်က္ကို ျပဳျပင္ ရန္ႏွင့္

ျပည္တြင္းရန္သူ မ်ားကို ဖယ္ရွားနိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာက္ကို လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ႀကံစည္နိုင္သည္။ ၎အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အစိုးရသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္း မသင့္ပဲ လိုအပ္သည့္အက်ိဳးအတြက္ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆြဲေဆာင္ခံရနိုင္သည္။

ဒုတိယကမၻ ာစစ္အႀကိဳတြင္ ဂ်ပန္သည္အေမရိကန္ႏွင့္ ၾကာရွည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာစစ္ပြဲတြင္ အနိုင္ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သတိျပဳမိေသာ္ လည္း ဝါရွင္တန္အား ဂ်ပန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ထိ တြန္းအားေပးနိုင္ေသာ ႀကီးႀကီးမားမားသက္ေရာက္မႈ ရွိနိုင္သည္ဟူေ သာ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းသည္ သမိုင္းသာဓကပင္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ သည္ ထိုတိုက္ခိုက္မႈကို ခံယူခဲ့ရျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိခဲ့ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖိအား၊ ေၾကာက္ရြံ့မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကိုနားမလည္နိုင္ခဲ့ျခင္း တို႔သည္ တိုက်ိဳတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳျခင္း၏ ခိုင္မာသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ပိုေနျမဲက်ားေနျမဲအေျခအေနသည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာေသာ အခါ အက်ိဳးအေၾကာင္းမသင့္ေတာ္ပဲ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္အျပဳအမူမ်ားကို အစိုးရသည္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ဥပမာျပ သြားသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ာ းေအာက္တြင္ ရွီ ႏွင့္ CPP တို႔အေနျဖင့္ ထိုင္ဝမ္ကို ပိုမိုမ်က္ႏွာသာေပးေသာ တိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ သည္ လက္မခံနိုင္ေလာက္ေအာင္ က်ဆင္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ခံစားရနိုင္သည္။

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ် ားအား အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည္ဟု အလိမ္အညာမ်ားစြာေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိုင္ဝမ္ကို လက္လႊတ္သင့္သည္ဟူေသာ အမ်ိဳးသား ဝါဒီ၏ တန္ျပန္မႈကို ေၾကာက္ရြံ့ေနရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္မက်ရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ေခါင္းေဆာင္က ဆုံးျဖတ္နိုင္ သည္ ။

ထိုသို႔ျဖစ္ နိုင္ေခ်ရွိေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေပက်င္းရွိ ပုံမွန္မဟုတ္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္နိုင္ေသာ အစိုးရသည္ ဂ်ပန္သည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိ ကန္ ေရတပ္တပ္မ်ားအား ရင္ဆိုင္သကဲ့သို႔ ထိုင္ဝမ္အေပၚ အလားတူ နည္းလမ္း အထူးသျဖင့္

အေမရိကန္ သည္ ထိုင္ဝမ္အတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ၿပီး စြန႔္စားရန္ ဆႏၵမရွိပါက သို႔မဟုတ္ နိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ အေျခခံဥပေဒ အက်ပ္ အတည္းကို အက်ိဳးအေၾကာင္းသင့္ တုံျပန္ညႇိႏွိုင္းရန္ လြန္စြာအလုပ္ရႈပ္ေနပါက အသုံးျပဳနိုင္ သည္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *