ျပင္းထန္ လာသည့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ ႏွင့္ တိုက္ပြဲအား တုန္႔ျပန္ေရး အတြက္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အရ ရုရွားက အျမန္ဆံုး ကူညီရန္ အာေမးနီးယား ေတာင္းဆို လိုက္

Posted on

အျငင္းပြား နယ္ေျမ  နာေဂၚႏို – ကာရာဘတ္ ေဒသ ထိန္းခ်ဳပ္ ေရး အိမ္နီးခ်င္း အဇာဘိုင္ဂ်န္ ႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြား လွ်က္ရွိ ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား အား တုန္႔ျပန္ေရး အတြက္ ရုရွား က အျမန္ဆံုး ကူညီ ရန္ အာေမးနီးယား က ေတာင္းဆို လိုက္ သည္ ဟု Financial Times  က ယ ေန႔ ေရး သား သည္ ။

အဇာဘိုင္ဂ်န္ က အာေမးနီးယန္း တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ နာေဂၚႏို – ကာရာဘတ္ ေဒသ ရွိ အဓိက နယ္ေျမ မ်ား အား သိမ္း ယူ ၿပီး အေရးပါ ေသာ ၿမိဳ႕ အား ၿခိမ္းေျခာက္ လွ်က္ ရွိ စဥ္ ၁၉၉၇ ခု ႏွစ္ ႏွစ္နိုင္ငံ အၾကား ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လုံျခဳံ ေရး ဆိုင္ရာ အျပန္ အလွန္ အ ေထာက္ အကူေပးေရး စာခ်ဳပ္ ပါ အခ်က္ အလက္ မ်ား အရ ရုရွား က အကူ အညီေပးရန္ ႏွင့္ သမၼတ ပူတင္ ႏွင့္ အျမန္ဆံုး ေဆြးေႏြး လိုေၾကာင္း အာေမးနီးယား ၀န္ ႀကီး ခ်ဳပ္ နစ္ကိုးလ္ပက္ရွင္း ညာ က ပထမဆံုး အ ႀကိမ္ ေျပာၾကား လိုက္ သည္ ဆို ၏ ။

လြန္ခဲ့ ေသာ ရက္ သတၱပတ္ ၅ ပတ္က စတင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ စစ္ပြဲ တြင္ လူေပါင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုး ခဲ့ ၿပီးျဖစ္ သည္ ။ အင္အား ႀကီး တူရကီ ၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံ အခိုင္ အမာ ရရွိထား ေသာ အဇာဘိုင္ဂ်န္ ႏွင့္ ႐ုရွားႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ သ ေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ထားသည့္ အာေမးနီးယား တို႔၏ စစ္ပြဲ မွာ ေဒသတြင္း သို႔ ကူးစက္ေလာင္ကၽြမ္း မည့္ အႏၲရာယ္ ပိုမို တိုးျမင့္လွ်က္ ရွိ သည္ ။

ႏွစ္ ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ တြင္ အာေမးနီးယား ၏ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာ ပိုင္နယ္ေျမ ကို  တိုက္ခိုက္ျခင္ းခံရ လွ်င္ ရုရွား က ကူညီ ရန္ျဖစ္ ေသာ္ လည္း နာေဂၚႏို – ကာရာဘတ္ ေဒသ သို႔မဟုတ္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ က ပိုင္ဆိုင္ ထားေသာ နယ္ေျမ မ် ားႏွင့္ သက္ ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

အာေမးနီးယန္း တို႔ စိုးရိမ္ မႈ တိုးပြား လွ်က္ ရွိ စဥ္ ရုရွား ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ယခင္ ဆိုဗီယက္ နယ္ေျမ ေဟာင္း ႏိုင္ငံတို ၏ နယ္စပ္အ ေရး ပဋိပက ၡတြင္ တစ္စံု တစ္ရာ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မရွိပဲ ၾကားေန ရန္ ႀကိဳးစား လွ်က္ ရွိ သည္ ။ သို႔ေသာ္ လည္း ေကာ့ေကးဆပ္ ေဒသ တြင္ တူရကီ ၏ ၾသဇာ တိုးခ်ဲ႕ လို မႈ ကို သတိျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိ သည္ ဆို ၏ ။

အဇာဘိုင္ဂ်န္ ကလည္း ေတာင္တ န္းေဒသ နာေဂၚႏို-ကာရာဘတ္အား ႏိုင္ငံ အတြင္း ျပန္လည္သြတ္သြင္းရန္ ကတိျ ပဳထားသည္။ အဇာဘိုင္ဂ်န္ ၏ ခရိုင္ ၇-ခု ၀န္းရံထားသည့္ နာေဂၚႏို-ကာရာဘတ္ေဒသ တြင္ အာေမးနီးယန္းလူမ်ိဳးစုမ်ားေန ထိုင္ၾကျပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေ သာ ႏွစ္နိုင္ငံစစ္ပြဲၿပီးဆုံးခ်ိန္မွစ ၍ အာေမးနီးယား ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျ ပဳ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳ ပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသ ည္။
အဇာဘိုင္ဂ်န္တပ္မ်ားသည္ နာေဂၚႏို-ကာရာဘတ္ေဒသေတာင္ပိုင္း စတုရန္းမိုင္ ၅၈၀ ေက်ာ္ကို သိမ္းယူထားျပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၾကာသပေတးေန႔ တြင္ အာေမးနီးယန္းတို႔၏ ၿမိဳ႔ေတာ္ နယ္ေျမႏွင့္ ဆ က္သြယ္ရာ လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ  ရွဴရွားၿမိဳ႕ ႏွင့္  ၃  –  မိုင္ အကြ ာနယ္ ေျမ တြင္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ တပ္မ်ားေရာက္ရွိေနေၾကာင္း အာေမး နီးယားက သတိေပးခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပက္ ရွင္းညန္က သမၼတပူတ င္ ထံ စေနေန႔တြင္ စာေ ရးသားေၾကာင္း အာေမးနီးယား နို င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္  နယ္စပ္၌ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းႏွင့္ အာေမးနီးယား၏ အခ်ဳပ္အျခာပုိင္နက္သို႔ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ခ်ဥ္းကပ္လာ သည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ ရုရွားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာေမးနီး ယား၏ လံုျခံဳေရးတြင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ အ ကူအညီ ပမာဏအတြက္ ႏွစ္ ႏို င္ငံတိုင္ ပင္ ေဆြးေႏြး မႈ မ်ား အျမန္ဆံုးစတင္ရန္ လိုအပ္လာေၾကာင္း အဇာဘိုင္ဂ်န္ – တူရကီတို႔၏ စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္ရန္စ မႈ ႏွင့္ စိန္ေခၚ ရာေရာက္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အျပ န္ အလွန္ အားျဖင့္ ႐ုရွား နိုင္ငံျခားေ ရး ၀န္ႀကီး ဌာန က ေဆြးေႏြးပြဲမ် ားစတင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာ ခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ ႐ုရွားအေနျဖင့္ အာေမးနီးယားပိုင္နက္သို႔ ပဋိပကၡမ်ား တိုက္ရိုက္ ကူးစက္လာပါက လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ား ကိုေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာေမးနီးယားတြင္ ရုရွား စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ား တည္ရွိေနေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ တြင္ နာေဂၚႏို – ကာရာဘတ္ေဒသ သို႔မဟုတ္ အဇာဘိုင္ဂ်န္၏ အျခားပိုင္ဆိုင္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေရးသားထား သည္ ။

ေသာၾကာေန႔ တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ ၌ အာေမးနီးယား ႏွင့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ တို႔ သည္ ႏွစ္ဘက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး မ်ားေဆြးေႏြးၾက အၿပီးတြင္ လူေန ဧရိယာ မ်ား အား လက္နက္ ႀကီး မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားကို ရပ္တန႔္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေၾကာင္း အျပန္အလွန္စြပ္စြဲ၍ ၃-ၾကိမ္တိုင္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပား ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့ သို႔ ထပ္ မံသ ေဘာညီၾကျခင္းျဖစ္ သည္ ။

(  အာေမးနီးယား ၏ အကူ အညီေတာင္းခံ မႈ ကို ရုရွား ၏ အေၾကာင္းျပန္ ၾကားစာ တြင္ ႏွစ္ ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ ရာစာခ်ဳပ္ အရ နာေဂၚႏို-ကာရာဘ တ္ေဒသ သို႔မဟုတ္ အဇာ ဘိုင္ဂ်န္၏ အျခာ းပိုင္ဆိုင္ထားေသာ နယ္ေျမ မ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိဟု ဆို ထားသ ည္။ သို႔ေ သာ္ နာေဂၚႏို – ကာရာဘတ္ စစ္ပြဲ တြင္ တူရကီေက် ာေထာက္ေနာက္ ခံျပဳ အဇာဘိုင္ဂ်န္တပ္မ်ားသ ည္ အာေမးနီးယားႏို င္ငံအတြင္းထိ က်ဳးေက်ာ္၀ င္ေရာက္ရွိလာပါ လွ်င္ ရုရွား၏ စစ္အေျခ စိုက္စခန္း ်ား  ရွိေနေၾကာင္း သတိေ ပးရာေရာက္သည္ ဟု ယူဆရပါ သည္။ စစ္ ပြဲတို႔ ၏ သဘာ၀ မွာ စမိ လွ်င္ မေမွ်ာ္လင့္ ပဲ နယ္ေျမက်ယ္ျပန္႔ လာျခင္းမရွိေ အာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ရန္ အလြန္ ခက္ခဲေလ့ ရွိ ပါ သည္ ။ ။  သတင္း ဘာသာ ျပန္သူ )

crd : Oung Marine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *