ကမၻာ့ အႀကီး ဆုံး နဲ႔ ေၾကာက္ စရာ အေကာင္းဆံုး အင္ ပါ ယာ ႀကီး ျဖစ္ ခဲ့ တဲ့ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ႀကီး ၿပိဳကြဲ သြာ းရတဲ့ အ ေၾကာင္းရင္း…

Posted on

ဒုတိယ ကမၻာ စစ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ အေမရိကန္ နည္းတူ စူပါ အင္အားႀကီး နိုင္ငံ ျဖစ္ လာ တဲ့ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ဟာ သမ ၼတ မင္ေခးေဂၚ ဘာေခ်ာ့ လက္ ထက္ ၁၉၉၁ ခု ႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာ၂၆ ရက္ ေန႔ မွာ စတင္ ၿပိဳကြဲ သြား ခဲ့ ပါ တယ္ ။ အဲ ဒီ အခ်ိန္ က ကမၻာ လူဦး ေရ တတိ ယ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ ၿပီး လူထု အင္အားကို အေျခတည္ ကာ အဆင့္ဆင့္ ဖြံၿဖိဳးလာ တဲ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ ေထာင္စု ရဲ႕ အဆုံး သတ္ က အေမရိကန္ နဲ႔ စစ္ေအး တိုက္ပြဲ ကို အဆုံးသတ္ စ ခဲ့ တာ ပါ ။

အေမရိကန္ နည္း တူ န်ဴးကလီးယား လက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ ခဲ့ၿပီး ကမၻာ အင္အားႀကီး နိင္ငံျဖစ္ လာ တဲ့ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ဟာ ၁၉၄၉ ခု ႏွစ္ က ေန ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အ ထိ ဥေရာပ တိုက္ တစ္ခုလုံး ကို စိုးမိုးထား နိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ၁၉၉၁မွာေတာ့ နိုင္ငံ ၁၅နိုင္ငံအထိ ခြဲထြက္ခြ င့္ေပးခဲ့ရၿပီး နာမည္ေက်ာ္ဆိုဗီ ယက္ယူနီယံဟာ ၿပိဳလဲခဲ့ရပါတယ္။

ဆိုဗီယ က္ျပည္ေထာင္စုဟ ာ ၁၉၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာေ တာ္လွန္ေရးက စ တင္ ကာ တစ္ညီတစ္ညြတ္ တည္း ေပါင္းစည္းခဲ့ၾက တာျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆ ာင္ႀကီးစတာလင္ကေန စတင္ကာ မ င္ေခးေဂၚဘာေခ်ာ့အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာျဖစ္ျ့ပီး အဲဒီတု န္းက ဆိုဗီယက္ျ ပည္ေထာင္စုဝင္နို င္ငံမ် ားဟာ ၁။႐ုရွာ း ၂။အာေမနီးယား ၃။တာ မင္နစ္စတန္ ၄။ကာဂ် စ္စတန္ ၅။ကာ ဂ်စ္စီ ယာ ၆။လက္ဗီး ယား ၇။ေမာ္ေဒ းဗီးယား ၈။ အဇာဘိုင္ဂ်န္၉။လစ္သူေရးနီးယား ၁၀။ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ၁၁။ယူကရိန္း  ၁၂ ။ ကာဇက္စတန္ ၁၃။ ဥဇဘက္ကစၥတန္ ၁၄။ ဆိုင္လိုဂို ၁၅။ အက္တိုးနီးယားစတဲ့  ယေန႔ ကိုယ္ ပိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ နိုင္ ငံေတြ  ပါဝင္ခဲ့တာ ပါ။

၁၉၁၇ ခုႏွစ္မွာ ႐ုရွားနိုင္ငံ ဟာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္နဲ႔ စတင္ အုပ္ခ်ဳုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဇာဘုရ င္ရဲ့  ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကို ပစ္ပယ္ၿပီး နိုင္ ငံေတာ္အာဏာကို  ရယူခဲ့တဲ့ ဆိုဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဆိုဗီယက္ေတြကို ၇၂  ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳုပ္ခဲ့တာပါ။ ကြန္ျမဴနစ္ေ တြဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေရးစနစ္ေတြနဲ႔  သာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုမွာ ပါဝင္တဲ့သမၼတ နိုင္ငံေတြကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳ ပ္ခြင့္ေပးထားေပမယ့္ နိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္မွုမ် ားစြာရွိေျန႔ပီး နိုင္ငံေတာ္အာဏာဟာ ေမာ္စကို မွ ာသာရွိတဲ့အတြက္ လူမ်ိဳးစုေတြအၾကား  မေၾကမလည္ရွိလာရပ ါတယ္။

ဆိုဗီယက္ေတြ နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းတူတဲ့ တ႐ုတ္ နိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာ့ နိုင္ငံေရး အားၿပိဳင္မွူေတြ ရွိလာ ခဲ့ပါတယ္။ဒါအျပင္ ဆိုဗီယ က္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ၾသဇ ာကို ဖီဆန္ေနတဲ့ ဟန္ေဂရီနဲ႔ ခ်က္နို င္ငံေတြအေပၚ စ စ္ေရးနည္ းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းခဲ့တာေၾကာင့္ အျခားဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုဝင္နိုင္ငံေတြအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေရးကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဖက္က လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳ င္ေနရတဲ့ ဆိုဗီယက္ေ တြဟာ ၁၉၅၃ခုႏွစ္မွာ န်ဴကလီးယား လက္နက္ ကို တီထြင္ နိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၇ခုႏွစ္မွာၿဂိဳလ္တုတစ္လုံးကို ေအာင္ျမင္စြာလႊတ္တင္ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ အျပင္ က်ဴဘားအေရ းကိစၥမွာလည္း အေမရိကန္နဲ႔ ထိပ္တို က္ေတြဆုံခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ အေလ်ာ့ေပးခဲ့ရပါတယ္။ က်ဴဘ ားကို ဆိုဗီယက္ကတင္ပို႔မယ့္ ဒုံးက်ည္သေ ဘာနၤဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေမရိကန္နဲ႔ န်ဴးကလီးယားစစ္ပြဲ ျ ဖစ္ရမဲ့အေရးနဲ႔ ရင္ဆို င္ေနခဲ့ရပါတယ္။ေနာက္ဆုံးမွာ အဲဒီ တုန္းက ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရ းမွူးခ်ဳပ္ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဦးသန႔္ရဲ့ၾက ားဝင္ေစ့စပ္ေပးမွူေၾကာင့္ အဆင္ေျပသြ ားခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုျပည္တြင္းမွာေ တာ့ အဲဒီတုန္းကဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္ စုရဲ့သ မၼတ ခ႐ူးရွက္ဟာ အေမရိကန္ရဲ့  သေဘာထားအတိုင္းေဆာင္ရြက္တယ္လို႔ ယူဆျ ခင္းခံခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးရာထူးကေန ႏွုက္ထြက္ခဲ့ရတဲ့ အထိျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။သူေန ရာမွာ လီယိုနက္ဘရက္ဇညက္ က သမၼတျဖစ္လာ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

၁၉၇၂ခုႏွစ္ ေမလ မွာေတာ့ အေမရိကန္သမၼတနယ္ဆင္ဟာ ထိပ္သီးအစည္ းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ဆိုဗီယက္နိုင္ငံကို ေရာက္ရွိလာၿပီး လီယိုနက္ဘရပ္ဇညက္နဲ႔ သြ ားေရာက္ေတြဆုံကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေရးကို တ ည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကာလအ တြင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဆိုဗီယက္နို င္ငံရဲ့ မဟာမိတ္ေျမာက္ဗီယက္နမ္ကို တိုက္ခိုက္ေန တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသေဘာတူ ညီမွူေတြရရွိတာဟာ သူတို႔ႏွစ္နိုင္ငံၾကား ၂၅ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအ ာင္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့စစ္ေအးတိုက္ပြဲကို  အဆုံးသတ္ဖို႔လမ္းစျဖစ္လ ာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေတြ႕ဆုံ မွုေနာက္ပိုင္း ႏွစ္နိုင္ငံလက္နက္ေလ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္ေတြကို အေကာင္အထ ည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ၿပီး ေျမျပင္အေျခစိုက္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးက် ည္ေတြ၊ ဒုံးခြင္းဒုံး၊ေတြကို အကန္႔အသက္နဲ႔သာ ထားရွိဖို႔နဲ႔ ေ ရငုပ္သေဘာကၤပစ္တဲ့ ဒုံးလက္နက္ေတြကို ဖ်က္ ဆီးပစ္ဖို႔သေဘ ာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၇၃ခုႏွစ္မွာ ဆိုဗီယက္သမၼတ ဘရက္ဇည က္ အေမရိကန္ ကိုသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ထပ္ က်န္တဲ့ လက္နက္ေတြ နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဆက္လက္ေ ဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ေနာက္ႏွစ္မွာလည္းအေမရိကန္ သမၼတ နယ္ဆင္ ကိုယ္တိုင္ ေမာ္စကို ကို သြားေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ေပမယ့္ က်န္လက္နက္ေတြ ကန႔္သက္ေ ရးအတြက္ တိက်တဲ့ သေဘာတူညီမွုေတြ ရရွိျခ င္းေတာ့မရွိခဲ့ပါဘူး။

ဒါေတြဟာ အေမရိ ကန္နဲ႔ ဆိုဗီယက္တို႔ရဲ့ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ အားၿပိဳင္မွုေတြျဖစ္ပါတယ္။

တန ည္းအားျဖင့္ဒီမိုကေရစီနဲ ႔ ကြန္ျပဴနစ္စနစ္တို႔ရဲ့အားၿပိဳင္မွုေတြျဖစ္ၿပီး စစ္ေအးတိုက္ပြဲရဲ့ အျပင္းထန္ဆုံးအခ်ိန္ေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ န်ဴးကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆို င္သူေတြျဖစ္တာေၾကာင့္လည္း တစ္ကမၻာလုံးကေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ရတာပါ။ စစ္ေရး နိုင္ငံေရး က႑စုံမွာအၿပိဳင္အဆိုင္ျ ဖစ္လာၿပီး သူတို႔နိုင္ငံေတြရဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့ CIA နဲ႔ KGB တို႔ဟာ အလြန္အလုပ္မ်ားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရ းနဲ႔ တစ္ကမၻာလုံးကို ၾသဇာအာဏာျဖန႔္က်က္မွုမွာေတာ့ အေမရိကန္ဟာ ဆိုဗီယက္ထက္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာလြန္ခဲ့ပါတယ္။

ယခင္တ ည္းက အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကန႔္သတ္ျခင္းခံထားရတဲ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုဝင္နိုင္ငံေတြရဲ့ မေၾကလည္မွုကို ေကာင္ းေကာင္းသေဘာေပါက္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ သူရဲ့ CIA (ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕)အမ်ားအျပားကို ယင္းနယ္ေျမထဲကိုစိမ့္ဝင္ေ စကာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ျပည္တြင္းေရး႐ူပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ပါေတာ့တယ္။ အဲလိုေနရာမ်ိဳးစုံ နယ္ပယ္မ်ိဳးစုံကဖိအားေတြေၾက ာင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲေစဖို႔အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့တာပါ။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ အေရာက္မွာေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္နဲ႔ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကို ၇၂ႏွစ္ ၾကာေအာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ့ ဗဟိုဦးစီးမွူစ နစ္  အင္အားခ်ည္နဲ႔လာၿပီး ၿပိဳကြဲေတာ့မယ့္အခ်ိန္ကာလကို ေရာက္ရွိလာပါေတာ့တယ္။ ထူးထူးျခားျခားပဲ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္နဲ႔ အုပ္စိုးမွူဟာ  ၇၂ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၇၂နာရီအတြင္းၿပိဳလဲရပါေတာ့တယ္။ (၁၉.၈.၁၉၉၁)တနလာေနၤ့မွာေတာ့ ဆိုဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္း ေဘာ္ ရွီ ဗစ္ပါတီဝင္ေတြက စတင္ၿပီးအာဏာသိမ္းပါေတာ့တယ္။ သူတို႔ရဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ သမၼတ မင္ေခးေဂၚဘာေခ်ာ့ ပက္ထ ရယ္စရိုက္ေခၚ ျပဳျပင္ေရးဝါဒဟာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကိုပ်က္ဆီးျခင္းကို ဦးတည္ေနခဲ့လို႔ပါတဲ့။

ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဆိုဗီယက္အေရးေပၚစီမံကြပ္ကဲမွူေကာ္မတီက ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ကမၻာကိုေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဒုတိယသမၼတ ဂနာဒီယာနာ့ ကသမၼတရဲ့ အာဏာအရပ္ရပ္ကို လြဲေျပာင္းရယူခဲ့တာပါ။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေ ထာင္စုအတြင္းမွာလည္း ၁၉.၈.၁၉၉၁ မွစတင္ၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနအမိန႔္တစ္ရပ္ကို ေၾကျငာခဲ့တာပါ။ ဒီအာဏာသိမ္းျဖစ္စဥ္မွာ ဆို ဗီယက္အစိုးရထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္ (၈)ဦးအထိပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ဟာ ေၾကျငာ ခ်က္ကို ဆိုဗီယက္ျပသူေတြလိုက္နာရန္ ႐ုရွားပါလီမန္အေဆာက္အအုံ ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ႐ုံးစိုက္တဲ့ ကရင္မလင္နန္းေတာ္အပါအဝင္ ေမာ္ စကိုၿမိဳ႕ရဲ့အထင္ကရေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လက္နက္မ်ိဳးစုံတပ္ဆင္ထားတဲ့ ဆိုဗီယက္တပ္ေတြကို ခ်ထားခဲ့ကာ  ျပည္ သူ လူ ထု လူစုလူေဝးနဲ႔ လွုပ္ရွားမရေအာင္ စီမံခဲ့ပါတယ္။ဒါအျပင္ခရိုမိုင္းနီးယားကို ေရာက္ေနတဲ့ သမၼတေဂၚဘာေခ်ာ့ကိုလည္း အ က်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားခဲ့ပါတယ္။

မၾကာခင္ မွာပဲေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ ဆိုဗီယက္ျပည္သူေတြဟာ လမ္းေပၚထြက္လာၿပီး အာဏာသိမ္းအဖြဲ႕ကိုဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာဆိုဗီ ယက္ျပည္နယ္ခြဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႐ုရွားသမၼတေဘာ္ဘီေယာ့ဆင္ကဲ့သို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး သူဟာ႐ုရွားပါလီမန္ အေဆာက္အအုံမွာ အာဏာဖီဆန္ေရးဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္ၿပီး အာဏာသိမ္းအဖြဲကိုျပင္းထန္စြာဆန္႔က်င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအာဏာသိမ္းျဖစ္စဥ္ဟာ တစ္ ကမၻာလုံးကိုရိုက္ခတ္မွူျဖစ္ေစၿပီး အထူးသျဖင့္ န်ဴးကလီးယားလက္နက္ လ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစကားဝွက္ေတြ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ာ းဆီေရာက္ရွိၿပီး မလိုလားအပ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္ေစနိုင္တာေၾကာင့္ အလြန္ဆိုးရြားတဲ့ အေျခေနတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

ကမၻာစီး ပြားေရးကိုပါရိုက္ခတ္မွူေတြရွိလာခဲ့ၿပီး စေကာ့ေဈးကြက္က်ဆင္းသြားကာ ေဒၚလာတန္ဖိုးထိုးတက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္ တုန္းက အေမရိကန္သမၼတေဂ်ာ့ဘုရွ္အပါအဝင္ ကမၻာထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီအာဏာသိမ္းမွုကို ရွုံခ်ခဲ့ၾက ပါ တယ္ ။ ဆိုဗီယက္ျပည္သူ ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ ေန႔ေရာညပါ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ေဘာ္ဘီေ ယာ့ဆင္ကို လူထုေထာက္ခံမွူမ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။

(၂၁.၈.၁၉၉၁) မွာေတာ့ ေဘာ္ဘီေရာ့ဆင္က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံး မိမိလက္ေအာက္တြင္ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္(၇)ဦးကို ေမာ္စကိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ဖမ္းဆီးထားခဲ့ပါတယ္။ က်န္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ေဘ ာရစ္ပူဂိုကေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုမိမိေသနတ္နဲ႔ပစ္သက္ၿပီး အဆုံးစီရင္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ လွူပ္ရွားမွူဟာ (၃)ရက္အတြင္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ရပါတယ္။

ဆိုဗီယ က္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ့ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ဟာ ဒီအာဏာသိမ္းျဖစ္စဥ္ကို တားျမစ္ခဲ့ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ျပည္သူလူထုကမ်ားစြာ ေ ဒါသထြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ပါတီထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္ေတြအၾကား ေက်လည္မွူမရွိတာေၾကာင့္လည္း ပါတီရဲ့အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးခ်ဳုပ္ မင္ေခ းေဂၚဘာေခ်ာ့က ရာထူးကႏူတ္ထြက္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီနဲ႔ ပါတီရဲ့အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အရပ္ရပ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ရပါေတာ့တယ္။

ေနာက္ဆုံးမွ ာေတာ့ ၆.၉.၁၉၉၁ မွာ က်င္းပတဲ့ ဆိုဗီယက္ျပည္သူလြတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အစည္းအေဝးကေန ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွ သီးျခားအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ၁၅နိုင္ငံအျဖစ္ ခြဲထြက္ဖြဲစည္းရန္ အဆိုကို ေထာက္ခံမဲ (၁၆၉၄)မဲ ကန႔္ကြက္မဲ(၂၄)မဲနဲ႔အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆိုဗီယက္ျပ ည္ေထာင္စုဟာ ကမၻာေျမပုံေပၚကေန ေပ်ာက္ကြယ္သြားရပါေတာ့တယ္။

ဆိုဗီယက္ျပ ည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာေသာ နိုင္ငံမ်ား (၁) အာေမနီးယား (၂) အဇာဘိုင္ဂ်န္ (၃) ဘီလာ႐ု (၄) အက္စ္တိုးနီးယာ း၊ (၅) ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ (၆) ကာဇက္စတန္ (၇) ကာဂ်စ္စတန္ (၈) လတ္ဗီးယား (၉) လစ္သူေရးနီးယား (၁၀) ေမာ္လ္ဒိုဗာ (၁၁) ႐ုရွား (၁၂) တာဂ် စ္ကစၥတန္ (၁၃) တပ္ခ္မင္နစၥတန္ (၁၄) ယူကရိန္း (၁၅) ဥဇဘက္ကစၥတန္

ေရးသားသူ  –  ေအာင္ေကာင္းထက္ ( GAD )
ref : zet star

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *