တိုင္းျပည္ အတြက္ ေကာင္းေအာင္ ေစတနာ ထားၿပီး လုပ္မည့္ ကိုယ္စား လွယ္ ေကာင္း မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ကာခ်ဳပ္ တိုက္တြန္းလို္က္

လြတ္ လပ္ၿပီး တရား မၽွတ တဲ့ ေရြးေကာက္  ပြဲျဖစ္ ဖို႔နဲ႔ တိုင္းျပည္ ေကာင္း ေအာင္ ေစတနာ ထားလုပ္ ေဆာင္ မယ့္ ကိုယ္စား လွယ္ေကာင္းေတြရ ရွိေအာင္ ေရြးခ်ယ္ ၾကဖို႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး ႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ က တိုက္တြန္း လိုက္ ပါ တယ္ ။

ေအာက္တို ဘာ ၁၅ ရက္ ေန႔ တစ္ နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ မႈရပ္စဲေရး သေဘာ တူ စာခ်ဳပ္ (NCA) ခ်ဳပ္ ဆိုျခင္း (၅)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ ပတ္လည္ ေန႔ သဝဏ္ လႊာ မွာ တပ္မ ေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က ထည့္ သြင္း ေျပာသြာ းတာပါ ။

“ ၂၀၂၀ ျပည့္ ႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ အတြင္း ပါတီစုံ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ အသက္ ပင္ျဖစ္ သည့္ အတြက္ ေရြးေကာက္ ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမၽွ တသည့္ ေ ရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသ ည္။ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ျပည္ေ ထာင္စုစိတ္ဓာတ္စ စ္စစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ေကာင္းေ အာင္ ေစတနာထားလုပ္ေ ဆာင္မည့္၊ ဥပေဒ ကိုစိတ္ဝင္စားအေလးထား သည့္ ကိုယ္စာ းလွယ္ေကာင္းမ်ားရ ရွိေရးကို ဂ႐ုတစိုက္ စိစစ္ေရြးခ် ယ္သြားရန္ အသိေပးလိုပါသ ည္။ ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္မွသာ တိုင္းရင္း သားမ်ား လိုလား သည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရး  ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး တို႔ကို ျ ပည့္ျပည့္ဝဝ ခံစား နိုင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။” လို ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉ းႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ က ေျပာပါ တယ္ ။

နယ္ခ်ဲ႕ ေတြ ဟာ လြတ္လပ္ေရး မေပးရ ေအာင္ ေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ သလို လြတ္လပ္ေရ းေပးရမယ့္ အခါမွာလ ည္း ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွား မႈေတြ၊ ဆူပူမႈေတြနဲ႔ လ က္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈေတြျ ဖစ္ေစဖို႔ ဖန္တီးေပးထားခဲ့တ ယ္၊ မိမိတို႔နိုင္ငံအတြင္ း ဝါဒစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲေတြေ ၾကာင့္ အေရာင္ အေသြးစုံတဲ့ ေရာင္စုံေသာင္းက် န္းမႈႀကီးေပၚေပါက္ခဲ့တာ  ႏွစ္ ၇၀ ေက် ာ္ၾကာျမင့္ေနၿပီး အစိုးရအ ဆက္ ဆက္ က ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ႀကိဳးပ မ္းခဲ့ၾက ေပမဲ့ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾ ကာင့္ မ ေအာင္ျမင္ခဲ့ ဘူးလို႔ဆိုပါ တယ္ ။

NCA စာခ်ဳပ္ ပါသေဘာတူ ညီခ်က္ေတြဟာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရ ပ္စဲေရးထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ၿပီး NCA ရဲ့အေျခခံမူေတြမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပ ကၡေတြ အဆုံးသ တ္နိုင္ေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းအေျဖရွာေရး၊ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို စစ္ေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွ င္းျခင္းမျပဳဘဲနိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းမ ယ့္ နိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္တစ္ရပ္ထူေထာင္ၿပီး တန္ းတူရည္ တူအခြင့္အေရးရရွိကာ ေရရွ ည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေ ဆာက္ဖို႔ သေဘာတူထားတာျဖစ္လို႔ နိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံ နဲ႔အညီ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ေတြက တဆင့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လုပ္ငန္း စဥ္ေတြလိုက္ ေဆာင္ရြက္သြား  ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ပင္လုံစာခ်ဳ ပ္ဟာ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားညီ အစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ စည္းလုံး ညီညြတ္မႈပိုမိုက်စ္လ်စ္ခိုင္မ ာေစေရးအသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ျပယုဂ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ NCA ဟာ လည္း ႏွစ္ကာလမ်ားစြာကျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ပဋိပ ကၡေတြပေပ်ာက္ေရး၊ ယုံမွားသံ သယေတြ ပေပ်ာက္ေရး စတဲ့ သမိုင္းတန္ဖိုးကိုေဖာ္ျ ပတဲ့ ျပယုဂ္လို႔ သေဘာ ထားအသိအမွတ္ျပဳကာ NCA စာခ်ဳပ္အတိုင္း လို က္နာေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။

ကိုဗစ္ -၁၉ ကပ္ေရာဂါကာလမွာ မိဘျပည္သူေတြ ရဲ့ လူမႈစီးပြားဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ တပ္မေတ ာ္အေနနဲ႔ စြမ္းအား ရွိသေလာက္ ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က ေျပာပါတယ္။

တပ္မေတ ာ္အ ေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ စနစ္တို႔ကိုအေျခခံတဲ့ စုစည္းညီညြတ္ ခိုင္မာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုနဲ႔ အတူလက္တြဲ တည္ေဆ ာက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အာ းလုံး ပူးပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လည္း သဝဏ္လႊာမွာ တိုက္တြန္းႏွိုးေဆာ္ထား ပါ တယ္ ။

တစ္နို င္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရ ပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ( NCA) ကို ၂၀၁၅ ေအာက္တို ဘာ ၁၅ ရက္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕  ၈ ဖြဲ႕နဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီ း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ေနာက္ထပ္ ၂ ဖြဲ႕နဲ႔ ထပ္မံ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာပါ ။

Cerdit: DVB

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *